Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
  

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket ปัจจัยที่ทำให้เกิดความรุนแรง Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucketค่านิยม เจตคติ

1.   สังคมยังมีค่านิยมและเจตคติที่ไม่เหมาะสม เกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันระหว่างหญิงกับชาย เช่น แนวคิดที่ว่าภรรยาเป็นสมบัติของสามี ลูกเป็นสมบัติของพ่อแม่ ผู้ชายมีอำนาจเหนือผู้หญิง ผู้หญิงเป็นวัตถุทางเพศ

2.   เจตคติของสังคม ในเรื่องบทบาทหญิงชาย ให้ความสำคัญและคาดหวังเพศชายในฐานะผู้นำ ผู้ตัดสินใจ ผู้สืบทอดเชื้อสายทางครอบครัว เพราะเพศชายมีร่างกายที่แข็งแรงกว่าสามารถปกป้องผู้อ่อนแอทางร่างกาย คือ ผู้หญิงและเด็กได้

3.  เจตคติทางสังคมที่มีแนวโน้มจะประณามผู้หญิงและเด็กว่าเป็นผู้สร้างเงื่อนไขให้เกิดความรุนแรง มากกว่าจะเข้าใจถึงสิทธิสตรี สิทธิเด็ก และเรียนรู้ที่จะแสดงความเคารพ ในสิทธิสตรีและสิทธิเด็กอย่างจริงจัง

4.   ความเชื่อที่ผิดๆ เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรง เช่น ความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว ความรุนแรงทางเพศเกิดขึ้นเพราะผู้หญิงเป็นฝ่ายผิด หรือสมยอมเอง ทำให้ผู้ประสบปัญหา พยายามปิดไว้เป็นความลับ และด้วยความเชื่อดังกล่าว ทำให้คนในสังคมไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวและให้ความช่วยเหลือ ทำให้ปัญหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

        Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket  ครอบครัว

1.  ความไม่พร้อมที่จะมีครอบครัว ตั้งแต่ร่างกาย จิตใจ อายุ สุขภาพอนามัย และฐานะทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดความรุนแรง

2.  พฤติกรรมของคู่สมรสได้ก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว เช่น การนอกใจคู่สมรส การดื่มสุรา การติดการพนัน การไม่ช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัว เช่น ด้านเศรษฐกิจ งานบ้าน การดูแลลูกเป็นต้น

3.  การขาดการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเป็นพ่อแม่ที่ดี หน้าที่ของพ่อแม่ การเลี้ยงดู ให้ความอบอุ่นแก่ลูก

4.  การอบรมเลี้ยงดูลูกชายหญิงไม่เท่าเทียมกัน ขณะที่ลูกผู้หญิงได้รับการอบรมให้เป็นกุลสตรีว่านอนสอนง่าย จะต้องพึ่งพิงผู้ชาย เชื่อฟัง  เป็นผู้ตาม   เก่งงานบ้านงานเรือน  ไม่เป็นอิสระในการไปไหนมาไหน ในขณะที่อบรมลูกผู้ชายให้เข้มแข็ง มีความเป็นลูกผู้ชาย มีอิสระ มีเจตคติเรื่องเพศที่สามารถแสดงออกได้เต็มที่ รวมทั้งการอบรมเลี้ยงดูที่ขาดศีลธรรม จริยธรรม ขาดการศึกษาที่ทำให้ไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตน

5.  การขาดความรู้ในเรื่องการวางแผนครอบครัว ขาดทักษะชีวิต ทักษะในการสื่อสารที่ดี ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ที่ไม่ใช่เอาชนะกันด้วยเหตุผลอย่างเดียว ได้แก่ การแสดงความรู้สึกนึกคิดของตน การถามและรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น การยอมรับชื่นชมอีกฝ่ายหนึ่ง รวมถึงความไม่เข้าใจกันภายในครอบครัวระหว่างสามีภรรยา เช่น ความหึงหวง  การไม่ปรับตัวเข้าหากันระหว่างบทบาทหญิงชาย เป็นต้น

6.  ปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น ความยากจน การไม่มีอาชีพการงานที่แน่นอนและการ   ว่างงาน

7.  การขาดความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ ปัญหาทางสุขภาพกายและสุขภาพจิตรวมทั้งการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket  สภาวะเศรษฐกิจ

1.  ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ การเลิกจ้างงาน ธุรกิจล้มละลาย ค่าครองชีพสูง ทำให้เกิดความเครียดเป็นสาเหตุที่ช่วยให้เกิดความรุนแรงทุกรูปแบบทั้งในครอบครัวและสังคม

2. ลักษณะนิสัยการใช้จ่ายเกินตัว บริโภคนิยม วัตถุนิยม ทำให้มีการกู้หนี้ และก่อให้เกิดความเครียด

  Photo Sharing and Video Hosting at Photobucketสื่อ

 1. ภาพลามกอนาจารต่างๆ ที่เผยแพร่ทางสื่อต่างๆ เช่น วิดีโอ หนังสือ ภาพยนตร์ รูปภาพ แผ่นดิสก์ รวมทั้งการเสพของมึนเมาและการเที่ยวในสถานเริงรมย์ต่างๆ มีส่วนยั่วยุให้เกิดความรู้สึกทางเพศ

2. สื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารในทางลบเพื่อเพิ่มความรุนแรงให้แก่ผู้รับสารมากยิ่งขึ้น

3. สื่อขาดแนวคิดพื้นฐานและวิธีการนำเสนอทักษะในการสื่อสารที่ดีที่จะพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทหญิงชาย ได้แก่ ทักษะการสื่อสารระหว่างคู่สมรส พ่อแม่ลูก รวมถึงการสอนทักษะการสื่อสาร ซึ่งรวมอยู่ในทักษะชีวิต

4. สื่อทางอินเตอร์เน็ต มีภาพลามก และข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการสนทนาที่อาจชักจูงไปในทางที่ไม่เหมาะสม หรือก่อให้เกิดความรุนแรง 

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucketการศึกษา

 1. ระบบการศึกษายังไม่ให้ความสำคัญในการบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอน เรื่อง  จริยธรรมทางเพศ การเป็นพ่อแม่ที่ดี สิทธิสตรี สิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน

 2.  การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษายังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างจริงจัง เนื่องจากเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ปกปิดมีผลทำให้วัยรุ่นเกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากลอง  เมื่อเกิดอารมณ์ทางเพศ

3. การศึกษาของไทยยังไม่สามารถสอนให้เด็กแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้วยเหตุและผล สันติวิธี ซึ่งรวมถึงทักษะในการสื่อสารที่ดี รวมทั้งไม่สอนให้เด็กรู้จักการควบคุมตนเอง และฝึกความมีเมตตาต่อผู้อื่น รวมทั้งขจัดความรู้สึกถือตัว ซึ่งเป็นสาเหตุของความโกรธ และนำมาซึ่งการใช้ความรุนแรง

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucketอื่นๆ

1. ปัญหาโรคเอดส์ ซึ่งเป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาได้ ทำให้กลายเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัวทุกคน ทั้งทางร่างกาย สุขภาพจิต โดยเฉพาะแม่บ้านและเด็ก ซึ่งกลายเป็นเหยื่อทางเพศโดยไม่มีทางเลือก

2. ปัญหาความรุนแรงและการทอดทิ้ง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ทั้งในครอบครัวและสังคม มีมากขึ้น

 

Comment

Comment:

Tweet

รักเลย

#15 By (27.55.226.133|27.55.226.133) on 2015-01-23 19:24

ขอบคุณนะคะ มีประโยชน์มากเลย big smile big smile

#14 By ปุ๊ก (223.207.15.196) on 2011-08-26 01:47

เป็นการเรียนรู้ที่ดีคะsad smile

#13 By น้ำตาล (223.206.178.220) on 2011-07-09 14:15

ขอบคุณค่ะจะอ่านไว้เป็นแนวข้อสอบน่ะค่ะbig smile confused smile question embarrassed surprised smile double wink cry

#12 By ลูกตาล (110.49.59.147) on 2011-01-05 20:57

question

#11 By (182.232.60.51) on 2010-09-22 19:03

sad smile ด้ายรับความรู้เรื่องนี้มากกกกกกก
คิดด้ายงัยวะ แหวะๆๆ

#10 By โนเน (182.232.60.51) on 2010-09-22 19:01

แหมๆๆช่วยได้เยอะเนอะ
เนื้อหานิดเดียว
angry smile

#9 By อิอิ (182.232.60.51) on 2010-09-22 18:59

#8 By (118.174.73.117) on 2010-09-11 10:49

ขอบคุณนะครับ

#7 By อิอิ (61.90.22.13) on 2010-08-24 00:21

#5 By อิอิ (61.90.22.13) on 2010-08-24 00:21

#6 By อิอิ (61.90.22.13) on 2010-08-24 00:21

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

#4 By (115.31.136.249) on 2010-08-10 20:52

ความรู้เยอะดีจังเลยค่ะ
ไว้สร้างเวปความรู้แบบนี่อีกนะค่ะ

#3 By เด็กดีmilky_41@hotmail.com (110.164.139.95) on 2010-03-04 18:31

#2 By (118.175.3.153) on 2009-02-22 10:01

surprised smile open-mounthed smile open-mounthed smile double wink double wink double wink double wink double wink wink surprised smile

#1 By รีน (118.172.251.190) on 2009-02-08 15:46