Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

 

Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucketความรุนแรงในครอบครัวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

 ครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนมากที่สุด หากมีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว โอกาสที่สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนจะตกเป็นเหยื่อจะสูงกว่าอาชญากรรมประเภทอื่น ๆ ในขณะเดียวกันการใช้ความรุนแรงในครอบครัว เป็นพฤติกรรมอาชญากรที่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนมากที่สุด โดยเด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู้พฤติกรรมดังกล่าวได้ง่ายกว่าพฤติกรรมอาชญากรประเภทอื่น โดยเฉพาะปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาอาชญากรรมประเภทหนึ่งซึ่งได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเป็นดัชนีที่บ่งบอกถึงความเสื่อมโทรมของสังคมไทยได้เป็นอย่างดี คือ ปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 7 – 18 ปี ที่มีพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในการกระทำผิดอันไม่แตกต่างจากพฤติกรรมผู้ใหญ่

 

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucketผลกระทบของความรุนแรงในครอบครัวที่มีต่อเด็กและเยาวชน Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

1.ปัญหาทางด้านอารมณ์

     เด็กและเยาวชนที่มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว จะมีปัญหาทางด้านอารมณ์ โดยเฉพาะการเก็บกด มีการรับภาพความรุนแรงเข้าไปในจิตใจ เกิดความสับสนทางด้านอารมณ์ เช่น มีความรู้สึกรักผู้ใช้ความรุนแรงต่อครอบครัวในฐานะพ่อ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้เป็นพ่อต้องใช้ความรุนแรงในครอบครัว จนกระทั่งเกิดความโกรธและเกลียดขึ้นในใจ อันเป็นความสับสนทางอารมณ์ที่พยายามหาคำตอบหรือทางออกให้กับปัญหาไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีความรู้สึกกังวลใจ การมีชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัว โดยเฉพาะความหวาดกลัวกับการใช้ความรุนแรงในครอบครัว อันนำไปสู่การนอนไม่หลับ หรือการฝันร้าย การรับประทานอาหารไม่ได้ จนกระทั่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น การปวดศรีษะ ปวดท้อง หรือ การป่วยเป็นโรคต่าง ๆ เป็นต้น รวมทั้งการมีแนวโน้มโทษตนเอง ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ปรับตัวเข้ากับเพื่อนและสังคมได้ยาก ชอบเก็บตัวเงียบคนเดียว ขาดความมั่นใจในตนเอง ความหดหู่ เศร้าใจ อันนำไปสู่ปัญหาโรคซึมเศร้า และมีแนวโน้มฆ่าตัวตายได้ง่าย

2.ปัญหาการปรับตัวเข้ากับสังคม Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

     เด็กและเยาวชนที่มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว จะมีปัญหาทางด้านการปรับตัวเข้ากับสังคมได้ยาก โดยเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จะชอบเก็บตัวเงียบคนเดียว ไม่ชอบในการคบค้าสมาคมกับเพื่อน ซึ่งอาจเกิดจากความหวาดกลัวความรุนแรงที่เคยประสบจากครอบครัว ทำให้ไม่กล้าไว้วางใจสมาชิกอื่น ๆ ในสังคม รวมทั้งการที่เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ไม่เห็นคุณค่าในตนเอง ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวเข้ากับสังคมเป็นสำคัญ

3.ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรง

     เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรง โดยเฉพาะครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลต่อการรับรู้และทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรงว่าเป็นพฤติกรรมปกติธรรมดาในสังคม และในบางครั้งยังเห็นว่า การใช้ความรุนแรงในการปฏิบัติต่อผู้อื่นเป็นพฤติกรรมที่มีความเหมาะสมและถูกต้อง เป็นเครื่องมือที่ดีในการแก้ปัญหา รวมทั้งเห็นว่า ในบางสถานการณ์การใช้ความรุนแรงเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นคนเก่ง ทำให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนและสังคมได้

     อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศ ปรากฏว่า เด็กและเยาวชนเพศหญิงที่ครอบครัวมีการใช้ความรุนแรง ไม่ได้มีทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรง และการยอมรับการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาและการสร้างการยอมรับในสังคมดังเช่นเพศชาย โดยเพศหญิงไม่มีความสนใจในการใช้ความรุนแรง แต่อาจมีการแสดงออกในพฤติกรรมอื่น ๆ อาทิ การประชดสังคม การหลีกหนีสังคม เป็นต้น รวมทั้งการยอมรับการใช้ความรุนแรงของผู้อื่นที่มีต่อตนเอง ซึ่งเพศหญิงอาจตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงได้ง่าย เช่น เมื่อมีครอบครัวอาจถูกสามีทำร้าย และทนอยู่กับครอบครัวในภาวะจำยอม เพราะยอมรับในพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในครอบครัว (Jeffrey L.Edleson ,1999)

4.พฤติกรรมการแสดงออกภายนอก Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

    สำหรับพฤติกรรมการแสดงออกภายนอกของเด็กและเยาวชนที่ครอบครัวมีการใช้ความรุนแรง อาจจำแนกพฤติกรรมการแสดงออกได้เป็น 3 ระยะ กล่าวคือ

     เด็กในวัยก่อนเข้าเรียน จะมีความสับสนและไม่เข้าใจในพฤติกรรมของการใช้ความรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะพฤติกรรมที่มีการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก โดยเด็กจะมีแนวโน้มที่จะเชื่อว่า การใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้น เกิดจากความผิดของตนเอง จะประนามว่าตนเองทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จะมีความกังวล อันนำไปสู่พฤติกรรมในการแสดงออกที่มีปัญหา เช่น การเก็บตัว ไม่พูดคุย หรือยุ่งเกี่ยวมีความสัมพันธ์กับบุคคลใดในสังคม มีปัญหาด้านการกิน นอนหลับยากและฝันร้าย ปวดหัว ไม่มีสมาธิ อันส่งผลต่อพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจและการปรับตัวเข้ากับสังคม

     สำหรับเด็กที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่น จะมีพฤติกรรมการแสดงออกที่มีความรุนแรงทางด้านอารมณ์มากขึ้น มีความก้าวร้าว มีความกังวล รวมทั้งมีพฤติกรรมการแสดงออกที่มีปัญหา ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง โดยเด็กผู้ชายจะเริ่มมีพฤติกรรมก้าวร้าวและใช้ความรุนแรงชัดเจนขึ้นมากกว่าเพศหญิง เช่น การทะเลาะวิวาทกับเพื่อนที่โรงเรียนหรือต่างโรงเรียน เมื่อมีความไม่พอใจ เป็นต้น

     ในขณะที่เด็กวัยรุ่น จะมีพฤติกรรมที่มีปัญหาทางด้านการเรียน มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่าง ๆ ที่แตกต่างไปจากบรรทัดฐานทั่วไปของสังคม มักเป็นคนใจร้อน วู่วาม ถูกยั่วยุให้แสดงความก้าวร้าวออกมาได้ง่าย ชอบใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา ชอบข่มขู่ มีเรื่องชกต่อย ทะเลาะวิวาทได้ง่าย รวมทั้งมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ทารุณโหดร้าย มักโทษผู้อื่น กลายเป็นเด็กเกเร และต่อต้านสังคม (Joseph S.Volpe ,1996)

5.ทัศนคติต่อการใช้ชีวิตครอบครัวในอนาคต Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

     เด็กและเยาวชนที่มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว มีโอกาสสูงที่จะใช้ความรุนแรงในครอบครัวต่อไป เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในครอบครัว เป็นพฤติกรรมที่มักจะมีการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งได้เสมอ อันเป็นการสร้างวัฎจักร หรือ วงจรของความหายนะให้ไม่หมดไปจากสังคม เนื่องจากเด็กและเยาวชนที่มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ส่วนใหญ่แม้จะมีทัศนคติที่ไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงในชีวิตในครอบครัวในอนาคต แต่จากผลการศึกษาของ Sass (อ้างถึงใน Joseph S.Volpe ,1996) ที่แสดงให้เห็นว่าประมาณ 1 ใน 5 ถึง 1 ใน 3 ของวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรง จะมีการใช้ความรุนแรงต่อคู่รัก ในรูปแบบของความรุนแรงด้วยคำพูด อารมณ์ จิตใจ และ ทางเพศ หรือ ผู้ที่มาจากครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงจะมีการใช้ความรุนแรงต่อคู่สมรส ประมาณร้อยละ 30 –50 รวมทั้ง อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตครอบครัวในอนาคต โดยเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้ซึมซับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรง อาจมีพฤติกรรมที่หวาดกลัว ต่อต้านสังคม ในการใช้ชีวิตครอบครัว โดยมีทัศนคติต่อการใช้ชีวิตครอบครัวเป็นเรื่องเลวร้าย เป็นต้น

 

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket6.ปัญหาซ่อนเร้นในระยะยาว 

     ปัญหาซ่อนเร้นในระยะยาวของเด็กและเยาวชนที่มีการใช้ความรุนแรงในครอบครัว นอกจากการซึมซับพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงดังกล่าวข้างต้น ปัญหาซ่อนเร้นในระยะยาวอีกประการหนึ่ง คือ ปัญหาความหดหู่ เศร้าหมอง ซึ่งอาจนำไปสู่โรคซึมเศร้า อันเป็นพฤติกรรมซ่อนเร้นที่อาจนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ อาทิ โรคประสาท โรคจิต และการฆ่าตัวตาย เป็นต้น (Jeffrey L.Edleson ,1999)


     ผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ได้มีการศึกษาไว้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าวจะมีผลต่อการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนแค่ไหน เพียงใดนั้น ยังเป็นประเด็นสำคัญที่จะต้องศึกษาต่อไป โดยเฉพาะกรณีที่ผลกระทบดังกล่าวจะมีต่อเด็กและเยาวชนที่มีประสบการณ์ในระดับที่แตกต่างกันอย่างไร

 

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Comment

Comment:

Tweet

ดีคราฟ

#6 By จายยุ้น (103.7.57.18|180.183.147.5) on 2013-01-30 13:50

สู้ๆครับ อย่ายอมแพ้

#5 By วงศกร กาญจนสิงห์ (223.207.164.84) on 2010-12-28 08:31

เรปบนผมว่าควรหาเพื่อนสนิท
เพื่อนที่เราพอจะปรึกษาได้
อย่าคิดมากครับ เราอยู่ของเราดีกว่า
ตอนเที่ยงไม่มีไรทำก้อไปห้อสมุด ไปห้องคอม
เวลาโดนเพื่อนแกล้ง ก้อร้องไห้เลยครับ ให้คุณครูเห็น
สู้ๆครับ ใกล้เข้ามหาลัยแล้ว confused smile

#4 By กอล์ฟจัง (117.47.235.55) on 2010-08-29 10:14

ทุกๆคนช่วยฟังปัญหาของฉันหน่อยฉันไม่ไหวแล้ว ฉันเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงตอนนี้ฉันอายุ 16 ปีแล้วทุกคนรอบข้างมีแต่คนชมว่าฉันเรียนดีเพราะว่าฉันได้เกรดเฉลี่ยประมาณ 3.7 ขึ้นไปทุกๆปีที่ผลเกรดออกตั้งแต่ฉันอยู่ ม. 1แล้ว และหลายๆคนก็บอกว่าฉันน่ารัก หรือพูดว่าทำไมฉันผิวขาวจังเลย ฉันก็ภูมิใจมากที่มีแต่คนชมฉันแต่มันก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของฉันได้เลยเพราะว่าที่บ้านของฉันมี พ่อ แม่ และพี่สาวอีก 2 คน พ่อชอบตบตีฉันทั้งๆที่ฉันแค่ดูทีวีตามที่เพื่อนแนะนำหาว่าฉันโง่ไปหลงเชื่อคนอื่นเสียเวลาทำงาน และฉันร้องไห้ออกมาทีไรแม่ก็จะด่าว่าแค่นี้ก็ทนไม่ได้แล้วจะมีปัญญาที่ไหนไปมีชีวิต หลายครั้งที่ฉันได้ยินอย่างนี้แต่ฉันก็พยายามปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไร แม่อาจจะสอนว่าอย่ายอมอะไรง่ายๆก็ได้ แต่มันมีหลายครั้งและเริ่มหยาบคายลงเรื่อยๆจนฉันเครียดมาก และสำหรับพี่สาวที่น่ารักทั้ง 2 คน พวกพี่ๆก็สวยนั่นแหละแต่พวกพี่ๆชอบตบตี และ ด่าทอฉันอยู่เรื่อย หาว่าฉันแก่แดดบ้างแหละ หาว่าฉันอ่อยผู้ชายบ้างแหละ และมีบางครั้งที่พวกพี่มักใช้กำลังตบตีฉันเพื่อเอาเงินที่ฉันสะสมไป พอฉันร้องไห้ขอให้แม่ช่วยแม่ก็จะทำหน้ารำคาญและพูดว่า เรื่องของแกแกก็จัดการเองสิ อยู่หลายครั้ง
เนื่องจากปัญหาครอบครัวฉันจึงไม่ค่อยสนใจเพื่อนเท่าไหร่และตั้งหน้าตั้งตาเรียนอย่างเดียว ในที่สุดฉันก็โดนเพื่อนๆบอยคอต ไม่คบกับฉัน ฉันเครียดมากๆจนคิดจะฆ่าตัวตายหลายครั้งและที่สำคัญกว่านั้นฉันโดนเพื่อน หลายคนรุมทำร้ายฉัน ทั้ง ตบ ต่อย เตะ เพราะหาว่าฉันทำตัวเด่นเพื่อที่ตัวเองจะได้เป็นที่ชื่นชอบ และ ได้ถือป้ายในงานโรงเรียน ฉันไม่เข้าใจเลย ทำไมฉันต้องโดนทำร้าย เพียงเพราะแค่ได้ถือป้าย
และหลายๆครั้งที่ฉันโดนเพื่อนทำร้าย เช่น ตอนที่ฉันเห็นพวกรุ่นพี่กำลังตบตีกัน ฉันก็ไปฟ้องครู ครูก็พาพวกรุ่นพี่ไปห้องปกครอง ทว่า วันต่อมาฉันกลับโดนตบด้วยข้อหาว่า ดันสอดรู้สอดเห็นไม่ถูกที่
ตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ ฉันก็โดนพวกพี่ๆทำร้ายเหมือนเดิมและแม่ก็ไม่แยแสเหมือนเดิม และฉันมักโดนเพื่อนๆแกล้ง เห็นฉันเป็นตัวประหลาด แต่ฉันไม่โต้ตอบจนโดนเรียกว่า ยัยหงอ

#3 By ความเศร้า (222.123.135.82) on 2010-08-17 15:40

ดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆครับbig smile surprised smile surprised smile confused smile

#2 By (203.113.113.42) on 2009-02-07 09:27

สรุปได้ดีมาก cry

#1 By นนทวิช กาบแก้ว (61.19.236.164) on 2008-06-09 12:56