Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket    สาระสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ให้ความชัดเจนในหลายเรื่อง สรุปมาตราสำคัญๆ ได้ดังต่อไปนี้  

          มาตรา 3 นิยามศัพท์ความหมายของความรุนแรงในครอบครัวหมายความว่า "การกระทำใดๆ โดยมุ่งประสงค์ให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพ หรือกระทำโดยเจตนาในลักษณะที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพของบุคคลในครอบครัว หรือบังคับหรือใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรมให้บุคคลในครอบครัวต้องกระทำการ ไม่กระทำการ หรือยอมรับการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมิชอบแต่ไม่รวมถึงการกระทำโดยประมาท

 

          มาตรา 4 ผู้ใดกระทำการอันเป็นความรุนแรงในครอบครัว ผู้นั้นกระทำผิดฐานกระทำความรุนแรงในครอบครัว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

            ให้ความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นความผิดอันยอมความได้ แต่ไม่ลบล้างความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น หากการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 294 ด้วย ให้ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดอันยอมความได้ Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

 

            มาตรา 5 ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว หรือผู้พบเห็นหรือทราบการกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว มีหน้าที่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้

 

            การแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้กระทำโดยสุจริต ย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง

 

             มาตรา 6 (วรรคสอง) เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้พบเห็นการกระทำด้วความรุนแรงในครอบครัวหรือได้รับแจ้งตามมาตรา 5 แล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือบุคคลอื่นที่อยู่ในสถานที่นั้น รวมทั้งให้มีอำนาจจัดให้ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวเข้ารับการตรวจรักษาจากแทยพ์และขอรับคำปรึกษาแนะนำจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์

 

            มาตรา 7 ถ้ามิได้มีการแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 5 หรือมิได้มีการร้องทุกข์ตามมาตร 6 ภายในสามเดือนนับแต่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวอยู่ในวิสัยและมีโอกาสที่จะแจ้งหรือร้องทุกข์ได้ ให้ถือว่าคดีเป็นอันขาดอายุความ แต่ไม่ตัดสิทธิผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

 

            มาตรา 8 เมื่อมีการร้องทุกข์ภายในอายุความตามมาตรา 7 แล้ว ให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนโดยเร็วและส่งตัวผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว สำนวนการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีต่อศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมง นับแต่ได้ตัวผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว แต่หากมีเหตุจำเป็นทำให้ไม่อาจยื่นฟ้องได้ทันภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ขอผัดฟ้องต่อศาลได้คราวละไม่เกินหกวัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินสามคราว

 

            (วรรคสาม) ในการสอบปากคำผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พนักงานสอบสวนต้องจัดให้มีจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ หรือบุคคลที่ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงร้องขอ ร่วมอยู่ด้วยในขณะสอบปากคำเพื่อให้คำปรึกษา Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

 

            มาตรา 9 เมื่อมีการแจ้งตามมาตรา 5 หรือมีการร้องทุกข์ตามมาตรา 6 แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดลงพิมพ์โฆษณา หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยวิธีใดๆ ซึ่งภาพหรือเรื่องราว หรือข้อมูลใดๆ อันน่าจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว หรือผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

 

            ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

            มาตรา 15 ไม่ว่าการพิจารณาคดีการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจะได้ดำเนินไปแล้วเพียงใด ให้ศาลพยายามเปรียบเทียบให้คู่ความได้ยอมความกัน โดยมุ่งถึงความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเป็นสำคัญ

  

            กฎหมายใหม่นี้ ไม่เพียงแต่มีบทลงโทษชัดเจน ยังคลอบคลุมถึงการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูพฤติกรรม ที่เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาว หลักความสงบสุขของครอบครัว และการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมอีกด้วย Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

 

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Comment

Comment:

Tweet

#137 By (141.209.126.30|141.209.126.30) on 2015-04-12 13:41

#136 By (8.193.45.33|127.0.0.1, 8.193.45.33) on 2015-04-08 13:54

#135 By (8.193.45.33|127.0.0.1, 8.193.45.33) on 2015-04-08 13:54

#134 By (8.193.45.33|127.0.0.1, 8.193.45.33) on 2015-04-08 13:53

#133 By (49.254.236.11|178.63.0.194, 49.254.236.11) on 2014-09-12 10:38

#132 By (49.254.236.11|178.63.0.194, 49.254.236.11) on 2014-09-12 10:37

#131 By (49.254.236.11|178.63.0.194, 49.254.236.11) on 2014-09-12 10:36

#130 By (202.143.136.5|148.251.91.38, 202.143.136.5) on 2014-09-08 10:04

#129 By (202.143.136.5|148.251.91.38, 202.143.136.5) on 2014-09-08 10:02

#128 By (197.254.192.24|148.251.91.38, 197.254.192.24) on 2014-07-15 11:37

#127 By (213.125.163.138|213.125.163.138) on 2014-07-15 03:50

#126 By (213.125.163.138|213.125.163.138) on 2014-07-15 03:49

#125 By (213.125.163.138|213.125.163.138) on 2014-07-15 03:49

#124 By (153.122.26.4|148.251.91.38, 153.122.26.4) on 2014-06-21 19:30

#123 By (186.203.134.3|148.251.91.38, 186.203.134.3) on 2014-06-20 14:14

#122 By (186.203.134.3|148.251.91.38, 186.203.134.3) on 2014-06-20 14:14

#121 By (186.203.134.3|148.251.91.38, 186.203.134.3) on 2014-06-20 14:13

#120 By (177.129.88.39|148.251.91.38, 177.129.88.39) on 2014-06-13 16:52

#119 By (144.76.184.51|148.251.92.48, 144.76.184.51) on 2014-06-10 20:56

#118 By (67.17.219.20|67.17.219.20) on 2014-06-08 11:57

#117 By (67.17.219.20|67.17.219.20) on 2014-06-08 11:55

#116 By (67.17.219.20|67.17.219.20) on 2014-06-04 15:40

#115 By (67.17.219.20|67.17.219.20) on 2014-06-04 15:39

#114 By (67.17.219.20|67.17.219.20) on 2014-06-04 15:37

#113 By (189.195.23.82|189.195.23.82) on 2014-06-02 14:35

#112 By (190.190.138.79|148.251.91.38, 190.190.138.79) on 2014-06-02 11:49

#111 By (190.190.138.79|148.251.91.38, 190.190.138.79) on 2014-06-02 11:48

Hello!
cialis online , cialis , cialis , cheap cialis ,

#110 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-06-02 09:10

Hello!
cialis professional , cialis professional , viagra professional , cialis professional , viagra professional ,

#109 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-06-02 06:57

Hello!
viagra , buy cheap cialis , viagra online , generic viagra ,

#107 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-05-31 20:55

Hello!
viagra , buy cheap cialis , viagra online , generic viagra ,

#108 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-05-31 20:55

Hello!
viagra , cialis , viagra pills online , cialis pills online ,

#105 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-05-31 09:17

Hello!
viagra pills , cialis pills , cheap viagra , cialis pills ,

#106 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-05-31 09:17

Hello!
cialis super active , viagra without prescription , discount cialis , viagra pills , viagra super active ,

#103 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-05-29 03:54

Hello!
cialis deals , viagra without prescription , discount cialis , viagra pills , viagra super active ,

#104 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-05-29 03:54

Hello!
alternative to viagra , cheapest cialis generic , cheapest cialis generic , cheapest cialis generic , alternative to viagra ,

#100 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-05-27 16:59

Hello!
viagra pharmacy , cialis order online , cialis order online , viagra pharmacy ,

#91 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-05-24 08:37

Hello!
buy viagra , buy cialis without a prescription , buy cialis without a prescription , buy viagra ,

#92 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-05-24 08:37

Hello!
buy viagra , buy cialis , buy viagra online , buy cialis online ,

#90 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-05-23 10:19

Hello!
buy viagra , buy cialis , buy viagra online , buy cialis online ,

#89 By (5.79.73.142|5.79.73.142) on 2014-05-23 10:19

Hello!
get viagra online , cialis online consultation , get viagra online , cialis online consultation ,

#88 By (95.211.192.231|95.211.192.231) on 2014-05-23 02:57