ปก

posted on 05 Dec 2007 14:49 by health

 Photobucket - Video and Image Hosting

 สื่ออิเล็กทรอนิกส์

 เรื่อง

 ปัญหาความรุนแรง

Photobucket - Video and Image Hosting

 เสนอ

 อาจารย์ สุพรรณกัลยา คุปตินทร

Photobucket

  โดย

 

 นางสาวจิณห์นิภา เชาวน์ชำนาญ  

Photobucket

 นาย กิตติเกียรติ ตันติวุฒิกิตติ  

Photobucket

 นางสาว ศศิกานต์ ลีละวงศ์

Photobucket

 นางสาว อิศรา จันทรโมลี

Photobucket

 มัธยมศึกษาปีที่ 6/7 

 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

 สื่อชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษา  

  Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting Photobucket - Video and Image Hosting

 

 

 

สารบัญ

posted on 05 Dec 2007 14:49 by health

    PhotobucketสารบัญPhotobucket    

 

(คลิกที่หัวข้อเพื่อไปยังหน้าที่ต้องการ)

Photobucketต้นเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความรุนแรง(1)

ต้นเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดความรุนแรง(2) Photobucket

Photobucketความรุนแรงในครอบครัว (1)

ความรุนแรงในครอบครัว (2)Photobucket

Photobucketความรุนแรงในครอบครัว(3)

ไทยติดอันดับโลกใช้ความรุนแรงในครอบครัวสูง(ข่าว) Photobucket

Photobucketสภาพปัญหาความรุนแรงในปัจจุบัน

ความรุนแรงในเด็ก Photobucket

Photobucketความรุนแรงในโรงเรียน และสถาบันการศึกษา

ความรุนแรงในสังคม Photobucket

Photobucketผลกระทบของความรุนแรง

การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวPhotobucket

Photobucketพ.ร.บ. ความรุนแรงในครอบครัว

ปฏิญญาว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรี Photobucket

Photobucketแหล่งที่มา

 

edit @ 6 Dec 2007 12:13:41 by untitled

 
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket 1. ระดับบุคคล   ได้แก่ บุคลิกภาพอันเป็นผลจากพันธุกรรม การตั้งครรภ์ การคลอด น้ำหนักแรกเกิดต่ำ การเลี้ยงดู ระดับสติปัญญา และ ความสำเร็จในการศึกษา  ยากจน  เคยเห็นหรือเคยถูกทำร้ายเอง  มีความภูมิใจในตัวเองต่ำ และมีการใช้สุรา สารเสพติดต่างๆ  การขาดทักษะการควบคุมอารมณ์

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket 2. ระดับครอบครัว เช่น ความยากจน  ครอบครัวใหญ่อยู่อย่างแออัด  การหย่าร้าง ครอบครัวแตกแยก  ผู้ปกครองมีการศึกษาไม่สูง  มีทัศนคติในการใช้ความรุนแรง ในทางบวก  หรือเคยกระทำต่อกัน

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket 3. ระดับเพื่อนบ้านและชุมชน  ได้แก่  ชุมชนที่ยากจน  ขาดแคลน  แออัด เป็นครอบครัวเดี่ยว ไม่ค่อยได้ติดต่อจากสังคมภายนอก  มีอัตราการตกงานสูง  มีแหล่งสุรา สารเสพติด  มีแก๊ง เป็นชุมชนไม่ช่วยเหลือ  ไม่ร่วมมือกัน  และชุมชนยอมรับว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติของสามีภรรยา

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket 4. ระดับสังคม ได้แก่ สังคมที่กำลังมีปัญหาทางเศรษฐกิจ มีการแบ่งชนชั้น เชื้อชาติ วัฒนธรรม  มีการจำหน่ายสุรา  สารเสพติด  รวมทั้งอาวุธต่าง ๆ ทั่วไป   สื่อต่าง ๆ มักแสดงเรื่องความรุนแรง เห็นได้ว่า ปัจจัยกลุ่มนี้ มักถูกกล่าวอ้างว่าเป็นเหตุหลักของปัญหานี้ ซึ่งไม่ตรงกับความจริง

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket ต้นเหตุของการใช้ความรุนแรงที่พบเห็นกันอยู่ทั่วไป

สามารถวิเคราะห์ได้จาก 3 ปัจจัยหลักดังนี้

1. ความเชื่อ ผู้ใช้ความรุนแรงมักจะมีความเชื่อที่ผิด ๆ ว่า
-
การทุบตีด่าว่าเป็นสิ่งที่ทำได้
-
การใช้ความรุนแรงเป็นวิธีการแก้ไขปัญหา
-
ความรุนแรงควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งได้
-
ผู้มีอำนาจมีสิทธิทำอะไรก็ได้กับผู้ที่ด้อยกว่า
-
สามีเป็นใหญ่  ลูก ภรรยาคือผู้อ่อนแอ เป็นสมบัติของสามี หรือบิดามารดา
-
ความรุนแรงเป็นเรื่องส่วนตัว มิใช่ประเด็นสาธารณะ

2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ความรุนแรงและผู้ถูกกระทำ
-
ครอบครัวแบบสามีหรือบิดาเป็นใหญ่  สามีมีอำนาจเหนือภรรยาทั้งทางพละกำลัง  รายได้  การศึกษา  สามีใช้อำนาจในทางที่ผิดมาข่มเหงภรรยา  เรียกว่า สามีต้องเป็นช้างเท้าหน้า  ต้องเป็นผู้นำ ภรรยาต้องเป็นช้างเท้าหลัง  เป็นผู้ตาม ต้องเชื่อฟัง
-
ครอบครัวที่สามีด้อยอำนาจ  ทำให้สามีเกิดปมด้อยจะข่มภรรยาเพื่อสร้างปมเด่น
-
ความเชื่อว่าสามีเป็นเจ้าของภรรยา
-
ความขัดแยังไม่ลงตัวในชีวิตแต่งงาน
-
การขาดความรู้ในการดำเนินชีวิตคู่
-
การไม่จดทะเบียนสมรส  ฝ่ายหญิงย้ายไปอยู่กับฝ่ายชา

3. ลักษณะส่วนตัวของผู้กระทำความรุนแรง
-
เป็นกมลสันดาน  ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก  เลียนแบบบิดามารดาที่ชอบใช้ความรุนแรง
ได้แบบอย่างจากหนังสือ  โทรทัศน์  ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนในเรื่องรับผิดชอบชั่วดี   มาจากครอบครัวที่ขาดความอบอุ่น
-
เป็นการเรียนรู้ว่า  หากทำแล้วได้ผล  ไม่มีใครว่า  จะทำซ้ำและรุนแรงขึ้น
-
เครียดและระบายออกโดยใช้ความรุนแรงกับคนอื่นที่ด้อยอำนาจกว่า บางครั้งดื่มสุราเพื่อให้กล้าแสดงความรุนแรงออกมา  และโทษว่าเป็นความผิดของสุรา บุคคลประเภทนี้มักจะไม่กล้ากระทำกับคนที่มีอำนาจมากกว่า  จะสุภาพนอบน้อมกับคนอื่น
-
เจ็บป่วยด้วยโรคบางอย่างที่ทำให้ควบคุมตนเองไม่ได้ เช่น โรคสมอง

 

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

edit @ 5 Dec 2007 15:59:00 by untitled